Aktualitātes

Aicina pieteikties māju energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmai

16.11.2017.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās. Daudzu gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies – fiziski nolietojušās konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī, ziemā mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās pārāk karsti. Iedzīvotājiem palielinās apsaimniekošanas izdevumi, maksa par apkuri, jāveido uzkrājumi avārijas remontiem.

Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem šogad Latvijā ir uzsākta jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma. Ar tās palīdzību iespējams renovēt māju, padarot to energoefektīvu. Turklāt līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas mājas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā apmaksās valsts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.

Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku un skaistāku dzīves vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās maksa par apkuri.

Programmu administrē AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", turpmāk tekstā “ALTUM”.

Programmas ietvaros iedzīvotāji ar pilnvarotās personas starpniecību savas mājas energoefektivitātes projektam var saņemt daudzpusīgu valsts atbalstu:

-  ALTUM bezmaksas konsultācijas par programmas iespējām un nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas un projekta dokumentu sagatavošanu;

ALTUM grantu jeb neatmaksājamu finansiālu atbalstu, kas sedz līdz 50% no projekta izmaksām (granta apjomu ietekmē plānotais energopatēriņš pēc projekta īstenošanas un izvēlētais aizdevējs – ALTUM vai cits finansētājs);

ALTUM aizdevumu gadījumos, ja energoefektivitātes projekta finansēšanai nav pieejams finansējums no komercbankas, kas piedalās energoefektivitātes valsts atbalsta programmas īstenošanā;

ALTUM garantiju komercbankas vai cita finansētāja aizdevumam. Garantija kalpos kā nodrošinājums finansētājam aizdevumam.

Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības.

Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu? 

Ar valsts atbalsta programmas palīdzību var veikt sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas renovāciju, karstā un aukstā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus.

Ar ko sākt? 

Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs lēmums par mājas renovāciju – lai sāktu rīkoties, ir nepieciešama piekrišana no divām trešdaļām mājas iedzīvotāju. Pieteikties programmai dzīvokļu īpašnieki var ar pilnvarotās personas starpniecību. Pilnvarotais pārstāvis iedzīvotāju vietā un iedzīvotāju vārdā arī sagatavos un saskaņos dokumentus, organizēs būvnieku izvēli un uzraudzību, kā arī slēgs līgumus. Tas var būt gan mājas esošais apsaimniekotājs, gan cita juridiska persona, kuru ir deleģējuši mājas iedzīvotāji.

Preiļu novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai programmas ietvaros pēc iespējas vairāk daudzdzīvokļu māju tiktu renovētas, uzlabojot to vizuālo, tehnisko stāvokli un energoefektivitāti. Pašvaldība jau iepriekšējos gados apmaksāja energoaudita izdevumus dzīvojamajām mājām. Arī šogad, tāpat kā iepriekš, pašvaldība sniegs atbalstu ēku siltināšanai, sedzot  energoaudita un ēku tehniskās apsekošanas izmaksas.

Savukārt konsultācijas ALTUM turpinās visā programmas darbības laikā, vienlaikus ALTUM slēdz sadarbības līgumus ar komercbankām par banku iesaistīšanos programmas īstenošanā.

Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu māju renovēšanai. Lai arī šī gada būvniecības sezona tuvojas noslēgumam, aicinām izmantot rudens un ziemas mēnešus konsultācijām, dokumentu sagatavošanai, renovācijas priekšdarbu veikšanai, piemēram, izvēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī varat uzsāk mājas renovēšanas darbus!

Papildu informācija par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu un kontakti: www.altum.lv.

Kontaktpersona Preiļu novada pašvaldībā par programmas realizāciju: SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Komunālās nodaļas Remontu un celtniecības daļas vadītājs Āris Elsts, e-pasts: aris.elsts@preili.lv, mob.t. 26162288.

 


SIA “Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome organizē sanāksmi ar māju vecākajiem par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumiem

16.11.2017.

Sanāksmes norises laiks: 2017. gada 27. novembris, plkst. 17.15

Sanāksmes vieta: Preiļu novada domes apspriežu zāle, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads

Darba kārtības jautājumi:

  1. Informācija par daudzīvokļu māju uzkrājumu apmēru.
  2. Daudzdzīvokļu māju uzturēšanas un apsaimniekošanas plāns 2018. gadam. Veicamie darbi un grafika saskaņošana.
  3. Daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas process un projekta pamatinformācijas izklāts.
  4. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanas jautājumi.

 


Nekustamo īpašumu Preiļos elektroniskās izsoles

07.11.2017.

Nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 24-32, Preiļi elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai – ½ domājamai daļai nekustamā īpašuma pēc adreses Rēzeknes iela 24-32, Preiļi, ar kadastra Nr.7601 900 0463, kur viss nekustamais īpašums sastāv no, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.32 kopplatībā 28,66m2 un kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010030106001).

Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1831 B-32.

Īpašuma izsoles sākumcena 800,00 EUR.

Izsoles solis- 50,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums ir 2017.gada 26.oktobrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2017.gada 27.novembrī pulksten 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 15.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 80,00 eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Uzziņas pa tālruni 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Nekustamā īpašuma Viļānu ielā 6-10, Preiļi elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai - nekustamajam īpašumam Viļānu iela 6-10, Preiļi, ar kadastra Nr.7601 900 1255, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.10 kopplatībā 51,8m2 un kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010021201002).

Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1831 Ē-10.

Īpašuma izsoles sākumcena 3100,00 EUR.

Izsoles solis - 200,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums ir 2017.gada 26.oktobrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2017.gada 27.novembrī pulksten 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 15.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 310,00 Eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Uzziņas pa tālruni 29183199. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Nekustamā īpašuma Liepu ielā 30-5, Preiļi elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam- dzīvoklis- Liepu ielā 30-5, Preiļi, kopplatībā 42,3m2, kadastra Nr. 7601 900 0660, un 423/5436 domājamās daļas no būves (ar kadastrālo apzīmējumu 76010040609001)  un 423/5436 domājamās daļas no zemes (ar kadastrālo apzīmējumu 76010040609), kas reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 4357 5.  

Īpašuma izsoles sākumcena 2600,00 EUR.

Izsoles solis- 200,00EUR. 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums ir 2017.gada 26.oktobrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2017.gada 27.novembrī pulksten 13:00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 15.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 260,00 Eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas pa tālr. 29183199. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 71-3, Preiļi elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai - nekustamajam īpašumam Daugavpils iela 71-3, Preiļi, ar kadastra Nr.7601 900 0444, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 kopplatībā 41,5m2 un kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010051501001).

Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4491 3.

Īpašuma izsoles sākumcena 2000,00 EUR.

Izsoles solis- 200,00EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole sākuma datums ir 2017.gada 25.oktobrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2017.gada 24.novembrī pulksten 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 14.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 200,00 Eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Uzziņas pa tālruni 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

 


2. novembrī Preiļos notiks informatīvais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”

18.10.2017.

2. novembrī plkst. 17.30 Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva iela 6, (3.stāvs) notiks Informatīvais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”.

Semināra laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Pasākumā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

Darba kārtība

2017. gads 2. novembrī, plkst. 17:30

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs
Kooperatīva iela 6, (3.stāvs), Preiļi

Pieteikšanās šeit

17:00 – 17.30 Semināra dalībnieku reģistrācija

17:30 – 17:35 Preiļu novada domes pārstāvja uzruna

17:35 – 18:00 Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi. Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process. Dina Kaupere, ALTUM

18.40 – 19:20 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi. Mārtiņš Upītis, ALTUM 

19.20 – 19.50  Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. 

19.50 - 20.10 Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.  AS "Citadele"

19.50 – 21.00  Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Dina Kaupere,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi


Nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 31, Daugavpils ielā 29 elektroniskā izsole

09.10.2017.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Daugavpils ielā 31, Preiļos, Preiļu novadā; Daugavpils iela 29, Preiļos, Preiļu novadā, kopplatībā 2675 m², kadastra Nr. 7601 004 0303.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala un divām nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 7601 004 0303 001., 7601 004 0303 007.) – Zemes vienība (kadastra apzīmējums 76010040303); Būve (kadastra apzīmējums 76010040303001); Būve (kadastra apzīmējums 76010040303007), reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 3688.

Īpašuma izsoles sākumcena 7900,00 EUR.

Izsoles solis 500,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 2017. gada 28. septembrī plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums 2017. gada 30. oktobrī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 18. oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 790,00 EUR tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi
JAUNUMU ARHĪVS