Atkritumu izvešanas un konteineru izcenojumi

no 01.03.2017.

Pozīcija

Mērvienība

Maksa bez PVN 21% EUR

PVN 21% EUR

Kopā ar PVN 21% EUR

Atkritumu konteinera piegāde Preiļu pilsētā

1 reiss

8,26

1,73

9,99

Ārpus Preiļu pilsētas papildus par katru km

1 km

0,74

0,16

0,90

Atkritumu izvešana no konteineriem

1 m3

13,19

2,77

15,96

Atkritumu izvešana no 0,240 m3 konteinera

1 reize

3,17

0,67

3,84

2 reizes

6,34

1,33

7,67

3 reizes

9,50

2,00

11,50

4 reizes

12,66

2,66

15,32

Atkritumu izvešana no 1,1 m3 konteinera

1 reize

14,51

3,05

17,56

2 reizes

29,02

6,09

35,11

3 reizes

43,53

9,14

52,67

4 reizes

58,04

12,19

70,23

Konteinera iegāde

0,240 m3

36,00

7,56
43,56

1,1 m3

376,30

79,02

455,32

 

Maksājums par atkritumu izvešanu jāveic līdz pārskata mēneša beigām

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa saviem klientiem atgādina norēķinu kārtību: par atkritumu izvešanu jānorēķinās līdz katra mēneša beigām. Ja maksājums tiek kavēts, tad tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
Ja trīs mēnešus pēc kārtas netiek veikti maksājumi, SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs Irēna Rancāne var izsūtīt pirmstiesas brīdinājumu, kurā lūdz uzkrāto parādu un līgumsodu (ja tāds ir) nomaksāt viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšana. Ja arī tad netiek ievērots nomaksas termiņš, tad SIA „Preiļu saimnieks” var celt tiesā prasības pieteikumu par parāda un līgumsoda piedziņu.

Par atkritumu izvešanu var norēķināties:
-   Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēčos, darba laikā pieņem maksājumus par atkritumu izvešanu, kā arī slēdz līgumus.
-    SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.30 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00), tālr. 65381382 vai 26345495, e-pasts: namu.parvalde@preili.lv;
-    saņemot rēķinu savā e-pastā un pēc tam norēķinoties internetbankā. Norēķinu konti:

AS "SEB banka"
Norēķinu konts: LV30UNLA0026000609608
Bankas kods: UNLALV2X026

AS "Swedbank"
kods: HABALV22
konts: LV48HABA0551027846107

SIA "Preiļu saimnieks" PVN reģistrācijas Nr. 47703001720

Maksājot internetbankā, obligāti norādiet sava rēķina numuru un precīzu adresi!