Logo
22047474
psaimnieks@preili.lv
AVĀRIJAS DIENESTS
65307085, 29397974

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI 


Kur var saņemt izziņu par īres vai apsaimniekošanas maksājumiem un izziņu par deklarēto dzīvesvietu?
Izziņu par īres vai apsaimniekošanas maksājumiem izsniedz SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļa.

Izziņu par deklarēto dzīvesvietu var saņemt Preiļu novada domē vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Kā rīkoties dzīvokļa īpašnieka maiņas gadījumā?
Jānoslēdz jauns dzīvokļa apsaimniekošanas līgums, uzreiz pēc īpašumtiesību reģistrēšanas Zemesgrāmatā ierodoties SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un Zemesgrāmatas aktu.


Kā rīkoties, ja izveidojies dzīvokļa īres maksas vai apsaimniekošanas maksas parāds?
Jo ilgāk parāds krājas, jo grūtāk to atmaksāt, tādēļ risinājumi jāmeklē bez vilcināšanās. Pašvaldības uzņēmuma SIA „Preiļu saimnieks” prioritāte ir mūsu klienti, tādēļ gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks jau ir saņēmis paziņojumu par uzkrājušos parādu, nekavējoties jāgriežas SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā, kur Jūs uzklausīs un konsultēs speciālisti, katram individuālam gadījumam palīdzot rast labāko risinājumu par parādu atmaksu.


Cik liela ir apsaimniekošanas maksa?
SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās apsaimniekošanas maksa ir 46 eirocenti ar PVN par kvadrātmetru, bet šī maksa var mainīties atkarībā no tā, vai mājā ir veikti kādi uzlabojumi. Vadoties pēc dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma lēmuma, par uzkrātajiem līdzekļiem SIA „Preiļu saimnieks” veic kapitālremontu, ja uzkrājums ir pietiekošs, vai arī dzīvokļu īpašnieku kopība nolemj paaugstināt apsaimniekošanas maksu, ja sākotnēji uzkrāto līdzekļu nepietiek.


Kā rīkoties, ja ir nepieciešams kāpņu telpas kosmētiskais remonts, jumta seguma, apgaismojuma remonts?
Par nepieciešamajiem remontdarbiem izlemj dzīvokļu īpašnieku kopība ar balsu vairākumu, un mājas vecākais par to informē apsaimniekotāju SIA „Preiļu saimnieks”.
Kā rīkoties dzīvokļa applūdināšanas gadījumā un kā novērtēt radīto materiālo zaudējumu?
Par notikušo jāziņo uzņēmumam SIA „Preiļu saimnieks”, lai dzīvokļu apsekošanas komisija varētu veikt pārbaudi un sastādīt aktu par nodarītajiem bojājumiem. Ja dzīvoklis ir apdrošināts, šis akts ir jāiesniedz savai apdrošināšanas firmai.


Vai ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšana ir maksas pakalpojums?
Ūdens patēriņa skaitītājs ir abonenta īpašums, tādēļ abonentam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar tā uzstādīšanu un plombēšanu, un ievērot ūdens patēriņa skaitītāju ekspluatācijas noteikumus.


Kas ir tiesīgs veikt ūdens patēriņa skaitītāju montāžu?

Ūdens patēriņa skaitītāju montāžu veic SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienests vai jebkura sertificēta firma, taču to pieņemšanu ekspluatācijā un plombēšanu drīkst veikt tikai un vienīgi sertificēts SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienesta ūdens uzskaites rādījumu kontrolieris.


Kāds ir ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes periodiskums?
Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija tiek veikta reizi četros gados.


Kad ieslēdz un atslēdz apkures sistēmu un kurš par to pieņem lēmumu?

Par apkures uzsākšanu vai izbeigšanu kopsapulcē ir tiesīgs izlemt mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums. Par pieņemto lēmumu pieslēgt vai atslēgt apkuri, iesniedzot iesniegumu un kopsapulces protokola izrakstu, laikus jāinformē siltumenerģijas piegādātājs — pašvaldības uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks”.


Kā samazināt maksu par siltumenerģiju?

Izmaksas par apkuri var samazināt, ja samazina siltumenerģijas patēriņu, tāpēc svarīgi ir siltumenerģiju izmantot iespējami racionālāk — bez iemesla neatstāt vaļā koplietošanas telpu logus un durvis, aizlīmēt dzīvokļu logu spraugas utt.
Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu SIA „Preiļu saimnieks” daudzdzīvokļu ēkās veic remontdarbus, kas kaut nedaudz samazina siltuma zudumus.
Taču visefektīgākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri, tajā pašā laikā nezaudējot siltuma komfortu dzīvokļos, ir mājas kompleksā renovācija, ko pašreiz var veikt piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.


Kā rīkoties, ja vēlas veikt radiatoru nomaiņu?
Radiatoru nomaiņu drīkst veikt, vispirms to rakstiski saskaņojot ar apsaimniekotāju SIA „Preiļu saimnieks” – bez siltumenerģijas piegādātāja atļaujas nedrīkst patvaļīgi pieslēgt jaunas siltumapgādes sistēmas vai tās pieslēgt pēc remonta bez hidrauliskās pārbaudes veikšanas.


Kādos gadījumos jāzvana SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienestam?

Avārijas dienests apkalpo pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu ēkas un iestādes, kurām ir noslēgts līgums SIA „Preiļu saimnieks” par to apsaimniekošanu.
Avārijas dienestam nekavējoties jāziņo par šādiem gadījumiem:
- applūdis pagrabs;
- aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija;
- nav karstā vai aukstā ūdens;
- nedarbojas ūdens patēriņa skaitītājs vai bojāta tā plomba;
- ir auksti radiatori;
- ir plīsis apkures stāvvads, radiators, vai dvieļu žāvētājs;
- ja ir pazudusi elektrība vai jūtama vadu deguma smaka.


Vai par SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienesta izsaukumu ir jāmaksā?
Ja avārijas situācija ir izraisīta speciāli vai radusies nevērības, nolaidības vai nezināšanas dēļ, tad par tās novēršanu tiek iekasēta maksa saskaņā ar apstiprinātu sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi.
Avārijas dienests saskaņā ar sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi veic dažādus maksas pakalpojumus, piemēram, radiatoru nomaiņu, klozetpoda vai izlietnes uzstādīšanu, ūdens skaitītāju nomaiņu vai montāžu.
Ja dzīvojamā māja ir pārņemta savā apsaimniekošanā, tad ar SIA „Preiļu saimnieks” tiek noslēgts līgums par avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu, un visi avārijas dienesta pakalpojumi tiek veikti līgumā paredzētajā kārtībā.

Uz augšu